Accéder au contenu
Besoin de quelque chose ?
Publié le 18.09.2023 à 11:53

Le tram rapide à Leudelange dès 2028

 

De Buergermeeschter- a Schäfferot weist sech zefridden, dass de séieren Tram definitiv op Leideleng wäert kommen.

2028 soll den Arrêt op der Héicht vum neie Waassertuerm prett sinn. Eng Unterführung ënnert der Autobunn A4 bréngt d’Passagéier vum Tram sécher bis an d’ Aktivitéitszone. Dësweideren wäerten d’ Autobunnséchangeuren ëmgebaut ginn an de Camionstrafic fir d’ SIDOR kann domat de Kär vun der Uertschaft ëmgoen. Sou ass et e Mëttwoch op enger Pressekonferenz vum Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte François Bausch bekannt gemaach ginn.

Eng däitlech Verbesserung vun der Liewensqualitéit zu Leideleng.

----------------------------------------------------------

Le Collège des bourgmestre et échevins se réjouit du fait que le tram rapide déservira définitivement la localité de Leudelange.  

Ainsi,  l'arrêt prévu pour le tram rapide, situé non loin du nouveau château d'eau, sera opérationnel dès 2028. Les usagers du tram rapide pourront rejoindre la zone d'activités en toute sécurité en empruntant un passage souterrain qui passe sous l'autoroute A4.

Finalement, afin d'éloigner le plus possible le trafic des poids lourds du centre-ville voulant joindre la Sidor, les échangeurs autoroutiers Leudelange Nord et Sud seront réaménagés

Ces démarches, annoncées mercredi dernier lors d'une conférence de presse tenue par le ministre de la Mobilité et des Travaux, publics François Bausch, amélioreront considérablement la qualité de vie des Leudelangeois.

 

À lire aussi cette publication.