Accéder au contenu
Besoin de quelque chose ?
Publié le 11.10.2023 à 14:27

Weltkannerdag 2023

 

WELTKANNERDAG 2023

Am Kader vum Weltkannerdag hunn d'Leidelenger Schoulkanner haut d'Peace-Zeechen mat enger Mënscheketten duergestallt. Den 20. November ass den Anniversaire vun der Signature vun der Konventioun betreffend d'Rechter vum Kand. Dës gouf 1989 vun der UN-Vollversammlung gestëmmt.

JOURNÉE MONDIALE DE L'ENFANCE

Dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfance, les élèves de Leudelange ont représenté aujourd'hui le signe de la paix à l'aide d'une chaîne humaine. Le 20 novembre marque l'anniversaire de la signature de la Convention relative aux droits de l'enfant. Celle-ci a été adoptée en 1989 par l'Assemblée générale des Nations unies.

WORLD CHILDREN'S DAY

As part of World Children's Day, the schoolchildren of Leudelange made the peace sign today with the help of a human chain. 20 November marks the anniversary of the signing of the Convention on the Rights of the Child. This convention was adopted by the UN General Assembly in 1989.

#UNICEF #GoBlue #Leideleng #leudelange