Accéder au contenu
Besoin de quelque chose ?
Publié le 15.05.2024 à 16:27

Travaux cour de récréation - Information aux parents

 

Bauaarbechte Schoulhaff – Informatioun un d’Elteren


Léif Elteren, léif Kanner,

D’Aarbechte fir den neie Schoulhaff kommen elo an déi lescht Phas. Fir Baumaterial an den “TerraWay” ze stockéieren, deen op de Schoulhaff opgedroe wäert ginn, mussen e puer Plaze fir de Public gespaart ginn:
• Vum 21. Mee bis den 12. Juli 2024 wäert d’Plaz virun der Sportshal gespaart ginn. Et kënnt een awer nach an d’Sportshal eran.
• Vum 20. Juni bis den 12. Juli 2024 wäert en Deel vum Parking op der Place des Martyrs gespaart ginn.
• Vum 20. Juni bis 12. Juli 2024 wäert den Accès an d’Gebai Faarwekëscht just nach vun der Rue du Lavoir aus méiglech sinn, net méi vun hannen.
Fir d’Rentrée 2024-25 wäert deen neie Schoulhaff opgoen.

 

------------------------------------------


Travaux cour de récréation – Information aux parents


Chers parents, chers élèves,

Les travaux relatifs à la nouvelle cour de récréation entrent dans la phase finale. Afin de stocker le matériel de construction et le « TerraWay » qui sera posé sur la cour de récréation, l’accès sera barré à plusieurs endroits :

• Du 21 mai au 12 juillet 2024 l’espace devant le Hall omnisports sera fermée. Le
Hall omnisports restera toutefois accessible au public.
• Du 20 juin au 12 juillet 2024 une partie du parking situé sur la Place des Martyrs
restera fermée.
• Du 20 juin au 12 juillet 2024 l’accès au bâtiment Faarwekëscht ne sera possible
qu’à partir de la Rue du Lavoir et non par l’arrière du bâtiment.
La nouvelle cour de récréation sera terminée pour la rentrée scolaire 2024-25.

------------------------------------------

 

Schoolyard Works – Information for Parents


Dear parents and pupils,

Work on the new schoolyard is entering its final phase. In order to store the building
materials and the ‘Terraway’ that will be put on the ground of the schoolyard, access will
be blocked at the following places:
• From 21th May to the 12th July 2024, the square in front of the sports hall will be
closed. Nevertheless, the sports hall will remain accessible.
From 20th June to 12th July 2024, parts of the parking at the Place des Martyrs
will remain closed.
• From 20th June to 12th July 2024, access to the building Faarwekëscht will only
be possible via the Rue du Lavoir and not via the rear of the building.
The new schoolyard will open for the start of the school year 2024-25.

AVIS
Carte