Besoin de quelque chose ?

Akaf-service / Service d'épicerie

Mir ginn fir Iech akafen!

Dir wunnt zu Leideleng, hutt iwwer 60 Joer, oder gehéiert zu enger Grupp vun vulnérabelen Persounen, an hutt Problemer wéinst der aktueller Situatioun är Commissioune ze maachen? Gemeng Leideleng kann Iech hëllefen.
 

Mir bestellen är Artikelen bei der Provençale a liwweren se bei Iech heem. D’Facture krit Dir duerno geschéckt. Mir liwweren maximal zwee Mol an der Woche.

Aus praktesche Grënn kënnen mir nëmmen Artikel vun der Lëscht en Annexe liwweren. Bei verschiddenen Präisser mussen mir eis och un den Dagespräis vum Fournisseur halen. Gitt w.e.g. ëmmer den Artikelcode bei der Bestellung un.

LGS Scouten Leideleng bidden och een individuelle Akaf-Service un.

Nous faisons vos emplêtes!

Vous habitez à Leudelange, avez atteint l’âge de 60 ans, ou faites partie d’un groupe de personnes vulnérables et éprouvez des difficultés à faire vos emplêtes? La commune de Leudelange peut vous aider.
 

Appelez la mairie au téléphone 37 92 92-210 ou 37 92 92-212 pour passer votre commande. Nous commandons vos articles auprès de la Provençale et les délivrons à votre domicile. Nous enverrons la facture plus tard. Nous pouvons faire au maximum deux livraisons par semaine.

Pour des raisons d’organisation nous pouvons exclusivement fournir les articles sur la liste en annexe. Certains prix dépendent du prix de l’arrivage de la journée. Veuillez indiquer toujours le code de l’article lors de votre commande.

Les scouts LGS groupe Leudelange proposent aussi un service épicerie individuel.

Nouvelle liste d'articles Provençale

Publié le
29 Avril 2020

De Buergermeeschter- a Schäfferot vun Leideleng deelt Iech mat dat Lescht vun der Epicerie fir Résident vun eiser Gemeng iwwer 60 Joer esou wei vulnérabel Persounen erweidert ginn ass. Déi nei Artikel sinn giel markéiert.
Gemeng Leideleng wënschen Iech een schéinen Akaf.Le Collège des bourgmestre et échevins de Leudelange a le plaisir de vous annoncer que la liste de l’épicerie destinée aux résidents de la commune de Leudelange âgés à partir de 60 ans ainsi qu’aux personnes vulnérables a été élargie. Les nouveaux articles sont colorés en jaune.
L’administration communale de Leudelange vous souhaite un bon achat.

Weider Informatioune, Bestellungen :

Plus de renseignements, commandes :

37 92 92 – 210 - 37 92 92 – 212

contact@leudelange.lu

Lieu
Akaf-service - Service d'épicerie
Mëllt Iech an der Gemeng fir är Commande opzeginn
Tel : 37 92 92 210
Tel : 37 92 92 212
Mail : contact@leudelange.lu