Accéder au contenu
Besoin de quelque chose ?
Autre
Le 15.10.2021 entre 15:00 et 20:00

Vide Grenier

De Buergermeeschter- a Schäfferot invitéiert iech op de Vide Grenier während dem Frëschmaart den 15. Oktober 2021 vun 15h–19h ob der Place du Lavoir. Informatiounen an Reservatioun vun ärem Stand: commune@leudelange.lu +352 379292 226 Limitéiert Platzen • Umeldungen bis den 01. Oktober • Gedrénksstand an musikalesch Animatioune vun der Leidelenger Musek ennert CovidCheck.Le Collège des bourgmestre et échevins vous invite au vide grenier à côté du Frëschmaart le 15 octobre 2021 de 15h–19h sur la Place du Lavoir. Informations et réservation de votre stand: commune@leudelange.lu +352 379292 226 Places limitées • Inscriptions jusqu’ au 1er octobre • Stand de boissons avec animations musciales par la « Leidelenger Musek» sous CovidCheck.

Le 15.10.2021
entre 15:00 et 20:00


Lieu
Place du Lavoir
Rue du Lavoir
L-3358 Leudelange
Voir sur la carte