Besoin de quelque chose ?
Actualité
Publié le 21.07.2020 à 13:45

Une nouvelle canalisation pour la Rue de la Gare

D‘Gemeng Leideleng informéiert, dass am Kontext vun de Sanéierungsaarbechten vum Kanal an der Rue de la Gare, d’Regelung vum Verkéier provisoresch geännert gëtt. Vum 21 September 2020 bis zum Schluss vun den Aarbechten.

La Commune de Leudelange vous informe, que dans le cadre des travaux d’assainissement de la canalisation dans la Rue de la Gare,
la circulation sera temporairement modifiée à partir du 21 septembre 2020 jusqu’ à la fin des travaux.

Une nouvelle canalisation pour la Rue de la Gare