Accéder au contenu
Besoin de quelque chose ?
Publié le 29.05.2020 à 15:39

Paroisse St. Corneille services religieux

Saints Sainte Thérèse Saint
Pierre et Paul de l’Enfant-Jésus Corneille
Hollerich Gasperich Leudelange
(HO) (GP) (LD)


Samschdeg, 13. Mäerz 2021


GP 17.45 Virowendmass, + Joermass fir den Här Jang Carelli
+ Joermass fir d’Madame Emilie Schieres-Schuller
+ Mass fir den Här Mike Pleimling
+ Mass op Meenung (NFG)
HO 19.00 Messe de la vigile, + Fondation pour les dames Jeanny Neyens-
Pauly et Suzanne Neyens-Goergen


Sonndeg, 14. Mäerz 2021 - 4. FAASCHTESONNDEG, Joer B, “Laetare”


GP 9.30 Houmass, + Mass fir d’Famillje Reuland a Flammant
+ Mass fir d’Famillje Bock an Ackermann
LD 10.45 Houmass, + Mass fir eis (fréier) Poren
+ Mass fir den Här an d’Madame Anna a Jean-Pierre Lehners-
Klopp, d’Häre Jean Lehners an Henri Klopp an d’Dammen Anna
Steimens a Ketty Klopp
Affer: Ënnerhalt vun eise Kierchen. / Quête: entretien de nos églises.
Josef ist nach dem Zeugnis der Bibel ein stiller
Heiliger. Kein einziges Wort überliefert sie
von ihm. Dafür umso häufiger, dass er hört –
auf Träume und auf Engel – und dass er aktiv
wird für seine Frau und das Kind. Für sie tut
er alles und stellt seine eigenen Interessen
hintan.


Freideg, 19. Mäerz 2021


- JOUSEPHSDAG / ST JOSEPH
GP 18.00 + Mass fir den Här Jos Mausen
Nr 2105 - vum 8.
bis den 25. Mäerz 2021


Samschdeg, 20. Mäerz 2021


GP 17.45 Virowendmass, + Mass fir d’Famill Schaack-Peusch
+ Stëftung fir déi Verstuerwe vun de Famillje Lampers an Eberlé
+ Mass op Meenung (NFG)
HO 19.00 Messe de la vigile, + Fdt. pour les fam. Wingtans, Rob et Jauchem
Sonndeg, 21. Mäerz 2021 - 5. FAASCHTESONNDEG, Joer B, “Oculi”
GP 9.30 Grand-messe, + Messe pour nos (anciennes) paroisses
LD 10.45 Houmass, + Mass fir den Här Frank Warnimont
+ Mass fir déi Verstuewe vun der Famill Funk
+ Mass op Meenung (I.N.-M.)
Affer: Ënnerhalt vun eise Kierchen. / Quête: entretien de nos églises.
Die Verkündigung der Geburt Jesu an Maria ist eine Botschaft des Himmels, eine Liebes-botschaft. Der Fortgang zeigt aber, dass Liebe nicht immer einfach ist. Bis zu dem Moment, an dem Maria den, der ihr angekündigt wurde, tot in den Armen hält. Doch auch das ist nicht das Ende. Und es bleibt eine Botschaft der Liebe.


Donneschdeg, 25. Mäerz 21 -

VERKËNNEGUNG VUM HÄR / ANNONCIATION
HO 18.30 + Mass fir den Abbé Georges Gevigné
❖ Käschtebeitrag fir eng Mass / Participation aux frais pour une messe:
20,- EUR.


❖ Fir Är Kierch z’ënnerstëtzen / Pour soutenir votre église:
Oeuvres Paroissiales de Gasperich asbl :
IBAN LU38 1111 0330 9518 0000 - BIC : CCPLLULL
Association Saints Pierre et Paul Hollerich asbl :
IBAN LU33 1111 7079 7569 0000 - BIC : CCPLLULL
Fabrique d’église de Leudelange :
IBAN LU70 1111 0329 8202 0000 - BIC : CCPLLULL
❖ Contact - Secrétariats paroissiaux:
Gasperich et Hollerich |  35, rue de Gasperich | L-1617 Luxembourg
Leudelange |  4, rue Eich | L-3352 Leudelange |  37 00 96
- Curé: Romain Kroeger |  621 458 563 |  porenleihoga@pt.lu

 

Places limitées, par respect des mesures sanitaires.
Leudelange 45 places
Gasperich 30 places
Hollerich 55 places

Prière de réserver en avance vos places.
Tél. : 621 458 563 ou 37 00 96
Le port d’un masque est obligatoire.
Romain Kroeger, Paschtouer