Agenda

juin 2017
   
Catégorie:
1 juin
Exemple
Schoulsportdag
2 juin
Exemple
Schoulsportdag
3 juin
Exemple
Dépôt op vun 14.00 - 17.00 Auer
4 juin
Exemple
Päischten
Exemple
Dag an der Natur - Visite Mediterraner Gaart zu Schwebsange
5 juin
Exemple
Päischtméindeg
14 juin
Exemple
Mammendagsfeier
17 juin
Exemple
Fest vun der Natur op der Kockelscheier
18 juin
Exemple
Fest vun der Natur op der Kockelscheier
Exemple
Fête des mères
Exemple
Summerfest am Institut fir autistesch Kanner
21 juin
Exemple
Coupe Scolaire
22 juin
Exemple
Lëtzebuerger Owend
Exemple
Nationalfeierdag / Te Deum / Rezeptioun Gemeng
23 juin
Exemple
Nationalfeierdag
28 juin
Exemple
Porte-ouverture
macommune.lu
© Administration Communale de Leudelange